หน้าแรก  
 
 
TH    EN  
แผนผัง เว็บไซต์น่าสนใจ ติดต่อกับเรา
   
 
 
 

ในน้ำเค็มจะมีสารประกอบหลักที่สำคัญ คือ คลอไรด์โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยโซเดียมคลอไรด์แมกนีเซียมคลอไรด์ แคลเซียมคลอไรด์ ดังนั้นในการออกแบบคอนกรีตคงทนพิเศษชนิดสัมผัสน้ำทะเล จึงอาศัยหลักการป้องกันการซึมผ่านของสารครอไรด์และการจับยึดไม่ให้คลอไรด์เข้าไปทำปฏิกิริยากับเหล็กเสริมจนเป็นสนิม โดยทั่วไปสามารถแบ่งสภาพแวดล้อมการสัมผัสกับบรรยากาศทะเลของโครงสร้างคอนกรีตได้สี่สภาวะดังนี้

สภาวะที่ 1 โครงสร้างสัมผัสกับไอทะเล
สภาวะที่ 2 โครงสร้างสัมผัสกับคลื่นชายฝั่ง
สภาวะที่ 3 โครงสร้างอยู่ในช่วงน้ำขึ้นน้ำลง
สภาวะที่ 4 โครงสร้างจมอยู่ใต้น้ำทะเล

จาก 4 สภาวะนี้ สภาวะที่ 2 และ 3 เป็นสภาวะที่คอนกรีตจะเกิดความเสียหายรุนแรงที่สุด ซึ่งลักษณะการเสียหายของคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำเค็มจะเป็นการเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการเป็นสนิมของเหล็กเสริม และเมื่อเหล็กเสริมเป็นสนิมจะเกิดการขยายตัว และทำให้คอนกรีตแตกร้าวเสียหาย ดังนั้นในการออกแบบ จึงต้องกำหนดให้มีค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่ต่ำกว่า0.45 และเลือกใช้วัสดุผสม และสัดส่วนผสมที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าคอนกรีตทนน้ำเค็มมีคุณภาพดีตามที่ได้ออกแบบไว้ นอกจากนี้ระยะหุ้มเหล็กเสริมสำหรับงานคอนกรีตโครงสร้าง ที่อยู่ในสภาวะดังกล่าวควรจะไม่น้อยกว่า 7 ซม. ตามข้อกำหนดสำหรับงานออกแบบของวิศวกรรมสถานแห่งชาติ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าโครงสร้างคอนกรีตที่ทำการก่อสร้างจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

INSEE DuraCrete จึงเป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับโครงสร้างที่สัมผัสกับน้ำทะเล (สภาวะที่2 3 และ4) มีความสามารถในการทนต่อคลอไรด์ และซัลเฟตได้มากกว่าคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา และมีอายุการใช้งานของคอนกรีตที่ยาวนานขึ้น โดยมีค่าอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำกว่า 0.40 จะมีระดับการซึมผ่านของคลอไรด์อยู่ในระดับที่ต่ำมาก (Very Low) ตามวิธีการทดสอบการซึมผ่านของคลอไรด์ตามมาตรฐาน ASTM C1202

ค่ากำลังอัดของคอนกรีตมีให้เลือกตั้งแต่ 180 - 450 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน สำหรับค่าความยุบตัวสำหรับงานเทคอนกรีตทั่วไป 5.0 - 10.0 ซม. และสำหรับงานเทคอนกรีตด้วยปั๊ม 7.5 - 12.5 ซม.

 

1.ความสามารถในการทำงานได้ (Concrete work ability)
INSEE DuraCrete เป็นคอนกรีตที่มีความสามารถในการทำงานดี ไหลลื่นสูง เนื้อคอนกรีตนุ่ม และมีการเยิ้มต่ำ ดังแสดงในผลทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต

2.ค่ากำลังอัด (Compressive strength)
INSEE DuraCrete คือ คอนกรีตคุณภาพสูง มีกำลังอัดในช่วงต้น และปลายสูง เหมาะสมสำหรับใช้ในงานคอนกรีตที่ต้องการทั้งการพัฒนากำลังอัดที่ดี และความทนทานสูงการพัฒนากำลังอัดของ INSEE DuraCrete ตั้งแต่อายุเริ่มต้นจนอายุคอนกรีตที่ 90 วัน


 

1. หลีกเลี่ยงการผสมน้ำเพิ่มที่หน้างาน เพราะจะทำให้ส่วนผสมคอนกรีตเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว ขณะเทคอนกรีต เกิดปัญหาเป็นฝุ่นที่ผิวหน้าคอนกรีต เกิดปัญหาค่ากำลังอัดต่ำกว่าค่าการรับรอง ปัญหาในเรื่องความสามารถในการต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตลดลง เนื่องจากคอนกรีตมีความทึบน้ำน้อยลง มีความพรุนเพิ่มขึ้น

2. ในระหว่างการเทคอนกรีต ควรมีการลำเลียงคอนกรีตอย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยคอนกรีตจากที่สูงเพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต รวมทั้งการทำคอนกรีตให้แน่นอย่างเหมาะสม เพื่อให้คอนกรีตเข้าแบบหล่อได้อย่างสมบูรณ์เป็นเนื้อเดียวกันไม่เกิดรูพรุนเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ทำให้คอนกรีตมีความทึบน้ำมากขึ้น ส่งผลให้การต้านทานคลอไรด์เพิ่มขึ้น

3. หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรมีการบ่มคอนกรีตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำของคอนกรีต ส่งผลให้ลดปัญหาในเรื่องของ การแตกร้าวของคอนกรีต เนื่องจากการหดตัว และทำให้การพัฒนากำลังอัดคอนกรีตเกิดได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้คอนกรีตมีความทึบน้ำมากขึ้น ส่งผลให้การต้านทานคลอไรด์เพิ่มขึ้น


 
 
 
 
+
คอนกรีตน้ำซึมไหลผ่านได้
 
 
+
คอนกรีตสำหรับงานพื้นแกร่ง
 
 
+
คอนกรีตคงทนพิเศษ ชนิดสัมผัสน้ำทะเล
 
 
+
คอนกรีตทนน้ำเค็ม
 
 
+
คอนกรีตแข็งตัวเร็ว สำหรับงานพื้นถนน
 
 
+
คอนกรีตแข็งตัวเร็ว
 
 
+
คอนกรีตกำลังอัดสูง
 
 
+
คอนกรีตความร้อนต่ำ
 
 
+
คอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย
 
 
+
คอนกรีตห้องเย็น
 
 
+
คอนกรีตอัดแรง
 
 
 
กลับด้านบน
© 2007 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด   |   กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0','width','193','height','253','src','flash/th_sub_reference','quality','high','pluginspage','http://www.macromedia.com/go/getflashplayer','wmode','transparent','movie','flash/th_sub_special_product' ); //end AC code
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="193" height="253">
<param name="movie" value="flash/th_sub_special_product.swf">
<param name="quality" value="high">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="flash/th_sub_special_product.swf" width="193" height="253" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"></embed>
</object>