หน้าแรก  
 
 
TH    EN  
แผนผัง เว็บไซต์น่าสนใจ ติดต่อกับเรา
   
 
 
 
เอกสารที่จำเป็นสำหรับตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมา ลูกค้าโครงการ
+ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
+ สำเนาใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่คัดลอกมาไม่เกิน 3 เดือนพร้อมรับรองสำเนา
+ สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
+ คำขอเปิดบัญชี
เอกสารที่จำเป็นสำหรับลูกค้าทั่วไป (One time)
+ สำเนา บัตรประชาชน, ภ.พ.20
+ แผนที่หน้างาน
 
1 โทรสั่งจองได้จากศูนย์บริการลูกค้าในแต่ละพื้นที่
 

(ศูนย์บริการกรุงเทพฯ ศูนย์บริการภาคเหนือ ศูนย์บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บริการภาคตะวันออก ศูนย์บริการภาคใต้ และศูนย์บริการภาคตะวันตก)

2 สั่งจองคอนกรีตล่วงหน้า
  โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
  1. รหัสลูกค้า
  2. ชื่อหน่วยงาน
  3. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  4. วัน และเวลาที่ต้องการใช้คอนกรีต
  5. ลักษณะการใช้งานคอนกรีต
  6. ปริมาณคอนกรีตที่ต้องการ
  7. ค่ากำลังอัด และค่าการยุบตัวที่ต้องการ
  8. ช่วงเวลาการจัดส่งที่ต้องการ
  9. ความต้องการเก็บลูกปูน และพนักงาน QC
3 ยืนยันการใช้คอนกรีต
 

เพื่อการจัดส่งอย่างต่อเนื่อง และตรงเวลา

  1. กรุณาสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน สำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดส่ง
  2. กรุณายืนยันเวลาการใช้งานล่วงหน้าของวันรุ่งขึ้น ก่อนเวลา16.00 น. ของแต่ละวัน
 

สำหรับการจัดส่งในวันรุ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงเวลา และสถานที่ที่ถูกต้อง
* การยืนยันเวลาการใช้งานที่ล่าช้า อาจทำให้เวลาที่ลูกค้าต้องการใช้คอนกรีตเปลี่ยนแปลงไป*

4 จัดส่งคอนกรีต
 

กรุณาอ้างอิงรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

  1. หากต้องการยกเลิกการใช้งานคอนกรีต กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
  2. ในกรณีที่ให้จัดส่งคอนกรีตต่ำกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร/เที่ยว บริษัทฯ จะคิดค่าขนส่งเพิ่ม จากราคาสุทธิหลังหักส่วนลดการค้าสำหรับส่วนที่น้อยกว่า 4 ลูกบาศ์กเมตร
 

3. ในกรณีที่ให้จัดส่งคอนกรีตระยะทางเกินกว่า 15 กิโลเมตร จากหน่วยผลิต บริษัท ฯ จะ คิดค่าขนส่งเพิ่มเติมตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นทุก 5 กิโลเมตร

 

 
     
 
กลับด้านบน
© 2007 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด   |   กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง