หน้าแรก  
 
 
TH    EN  
แผนผัง เว็บไซต์น่าสนใจ ติดต่อกับเรา
   
 
 
 

ฉลากหัวใจสีเขียว หรือ Green Heart Label คือ ฉลากรับรองสินค้าและบริการ ตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14021: Environmental Labels and Declarations ประเภท Self Declared Environmental Claims โดยผ่านการพิจารณารับรองและอนุมัติการใช้จากคณะกรรมการพัฒนาสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ซึ่งต้องมีคุณลักษณะของสินค้า และบริการ ที่ผ่านเกณฑ์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยหนึ่งข้อ พร้อมกับมีเอกสารอ้างอิงชัดเจน


1. ลดการใช้ทรัพยากร
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่ใช้วัตถุดิบ พลังงาน หรือ น้ำในการผลิต หรือ การกระจายสินค้าลดลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่ใช้งานในลักษณะเดียวกัน
2. ใช้พลังงานทดแทน หรือ พลังงานกลับคืนจากที่จะสูญเสียไป
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นโดยใช้พลังงานกลับคืนจากวัสดุ หรือ พลังงานที่จะสูญเสียไป
3. การใช้พลังงานน้อยลง
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการใช้พลังงานในระหว่างการใช้งานลงได้เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้งานในลักษณะเดียวกัน
4. ยืดอายุการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถยืดอายุการใช้งานโดยการปรับปรุงความทนทาน หรือ ลักษณะบางประการให้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการลดการใช้ทรัพยากร หรือ ลดการเกิดของเสีย
5. ใช้ของแปรรูป / รีไซเคิล
องค์ประกอบที่หมุนเวียนกลับได้ เป็นสัดส่วนโดยมวลของวัสดุในผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์ ที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้
6. ลดปริมาณของเสีย
การลดปริมาณของวัสดุที่จะกลายเป็นของเสียอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือ บรรจุภัณฑ์
7. ย่อยสลายได้
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือ ส่วนประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพเป็นสารเสมือนฮิวมัสที่เสถียร และเป็นเนื้อเดียวกัน
ปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกรักษ์โลกในประเทศไทยมีมากขึ้นทุกวัน เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนหันมาให้ความสำคัญ และร่วมมือกันในการหาแนวทางปฎิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด ในกลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ให้ความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมนี้เช่นกัน โดยรักษาไว้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด จึงได้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางของการพัฒนา และสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นด้วยความยั่งยืน นั่นรวมถึงความมุ่งมั่นในการดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการร่วมพัฒนาสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยการนำของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ทุกหน่วยผลิตของอินทรีคอนกรีตทั่วประเทศ ให้ความสำคัญกับการนำน้ำเสียจากขบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ตลอดเวลาเพื่อให้มีปริมาณน้ำเสียน้อยที่สุด คอนกรีตผสมเสร็จประกอบด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หิน และน้ำตามสัดส่วนที่เหมาะสม เมื่อจัดเตรียมส่วนผสมที่หน่วยผลิตแล้ว จะถูกลำเลียงโดยรถโม่เพื่อจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จไปยังสถานที่ก่อสร้างต่างๆ ได้อย่างรวดวเร็ว หลังจากทำการเทคอนกรีตผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง รถโม่ก็จะวิ่งกลับมายังหน่วยผลิต เศษคอนกรีตที่ค้างอยู่ในรถโม่จะถูกล้างออกแล้วพักเก็บไว้ในบ่อ ส่วนประกอบที่หนักจะทิ้งให้ตกตะกอน น้ำที่เราได้จากการพักตกตะกอนไว้นี้จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ โดยส่วนที่เป็นสีเทาจะถูกนำไปใช้ในการผสมคอนกรีตใหม่ ส่วนน้ำสะอาดกว่าจะถูกนำไปใช้ในการทำความสะอาดหน่วยผลิต และปี 2553 อินทรีคอนกรีตได้นำ Aggregates Recycling Machine มาใช้งาน เป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในมาตรการรีไซเคิลของอินทรีคอนกรีต เครื่องจักรนี้ไม่เพียงคัดแยกน้ำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแยกเศษหิน และทรายเพื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในการผสมคอนกรีตสำเร็จรูปใหม่อีกครั้ง ปัจจุบันในวงการคอนกรีตผสมเสร็จกำลังมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้นำคอนกรีตที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศพัฒนาแล้วได้นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย
คอนกรีตน้ำไหลซึมผ่านได้ เป็นนวัตกรรมที่อินทรีคอนกรีตคิดค้นขึ้นเพื่อให้น้ำระบายผ่านลงสู่พื้นดินด้านล่างได้ เป็นการช่วยป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังตามสภาพการใช้งานบางอย่าง เช่น ลานจอดรถกลางแจ้ง ทางเดินสนามหญ้าในบ้าน ตกแต่งภูมิทัศน์ในสวน หรือ ถนน ผลิตภัณฑ์คอนกรีตน้ำไหลซึมผ่านได้ ชนิดนี้ได้รับความนิยมทั้งในทวีปอเมริกา และยุโรป
ร้อยละ 80 ของน้ำที่นำกลับมาใช้อีกครั้งที่โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวงในจังหวัดสระบุรีเป็นน้ำฝนธรรมชาติ โดยจะเก็บน้ำฝนไว้เพื่อใช้ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโรงงาน ส่วนน้ำบาดาลจะถูกนำมาใช้หล่อเย็นให้เครื่องจักร และปูนเม็ด ซึ่งน้ำที่นำมาใช้ในระบบนี้จะหมุนเวียนอยู่ในระบบท่อปิด
หน่วยผลิตอินทรีคอนกรีตได้นำเศษคอนกรีตที่เหลือจากการผลิต นำมาผลิตเป็นบล็อคคอนกรีตและบาร์ริเออร์ เพื่อลดปริมาณกากคอนกรีตที่เหลือ และบริจาคให้กับชุมชน หรือ หน่วยราชการเพี่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป
 
     
 
กลับด้านบน
© 2007 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด   |   กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง